TJÄNSTER

Till stöd för ditt utvecklingsarbete Kuntekos tjänster, var så god!

Utnyttja Kuntekos sparring, effektiv coachning och nätverk gratis för att få fart, flexibilitet och resultat i utvecklingsarbetet. Vi erbjuder de kommunala arbetsplatserna, ledningen, cheferna och de anställda i kommunerna stödtjänster – överallt i Finland. Kolla och kom med!

Sparring 

Till stöd för utvecklingsarbetet på de kommunala arbetsplatserna

Sparring är handledning och konsultering under ledning av en utomstående expert. Sparringen är avsedd för utvecklingsarbetets start- eller inledningskede, som stöd i ett skede då utvecklingen tappat fart eller när man funderar på följande steg i utvecklingsarbetet. Kunteko betalar för 1-3 sparringsdagar.

Coachning för interna utvecklare

För kommunsektorns ledning, chefer och arbetstagare

Ansvarar du för det praktiska utförandet av utvecklingsprocessen på din arbetsplats eller i din organisation? Coachningen ger dig verktyg och metoder för att utveckla verksamheter och processer. Målet är att utvecklingsprocessen på din egen arbetsplats framskrider mellan coachningsdagarna. Högst 50 deltagare antas till en coachning. Coachningen omfattar 3 dagar och förhands- och mellanuppgifter hör till paketet.

Utmaningsworkshoppar och kliniker

Flexibla försök och pilotprojekt för arbetslivsutveckling

Fokus i denna helhet ligger på de utmaningar som deltagarna möter i praktiken när de utvecklar produktiviteten och arbetslivskvaliteten. Utvecklingsarbetet sker med stöd av en konkurrensutsatt expert i tre skeden: 1) I en utmaningsworkshop får deltagarna tillsammans ta fram idéer till lösningar på olika utmaningar, varefter var och en väljer den idé som passar den bäst att få testa i praktiken. 2) I försöksskedet utvecklar deltagarna verksamheten utgående från lösningsidén och gör praktiska försök.  3) I workshoppen för uppföljning och iteration bedöms resultaten av de praktiska försöken och utvecklingsarbetets olika skeden och resultat dokumenteras.

Temanätverk och sektorvisa nätverk

Utgångspunkten är aktuella teman i arbetslivsutvecklingen

Nätverkens innehåll, former och varaktighet varierar enligt behov. De kan vara regionala eller nationella. Inom nätverken finns det öppna forum eller webinarier samt workshoppar och/eller organisationsspecifik coachning för intresserade. Varje nätverk planeras separat och en expert/experter utses för nätverket genom konkurrensutsättning.

 

 

E-post: kunteko[a]kt.fi